AHF nyvalg

For første gang i Aalborg Haandværkerforenings 167-årige historie er der kommet en kvinde i bestyrelsen. På generalforsamlingen i Håndværkerhuset blev oldermanden for Aalborg Frisørlaug, Hanne Danielsen, valgt og indtræder i bestyrelsen i stedet for bogtrykker Jens Blauenfeldt, der trak sig tilbage efter 32 år.

Også i foreningens repræsentantskab er der fornyelse: Slagtermester Jesper Albin og frisørlaugets kasserer, Pia Bartholdi.

Aalborg Haandværkerforening har i 2014 haft tilgang af 25 ny erhvervsmedlemmer, så der nu er 185. Det samlede medlemsnetværk i Nordjyllands største erhvervspolitiske forening har passeret de 1.700, hvoraf de 1.400 er medlemmer via deres respektive laug og mesterforeninger.

I sin beretning sagde formanden, Svend Aage Suhr, bl.a.:
- 2014 var et godt år for Aalborg Haandværkerforening, men også et år, der skabte panderynker i medlemskredsen: Den statslige praktikpladspræmiering bortfaldt pr. 1. januar, og ved årets udgang forsvandt også den boligjobordning, der siden 2011 har bidraget væsentligt til især byggehåndværkets ordrebøger. Samtidig med at omkring 10.000 erhvervsskoleelever stod uden praktikplads, mistede nogle mestre motivationen til at tage lærlinge.

Sammen med Håndværksrådet har Aalborg Haandværkerforning protesteret mod de forringede vilkår, og vi ser ikke Aalborg Kommunes ny regelsæt med arbejds- og uddannelsesklausuler som et positivt bidrag til løsningen af praktikpladsmanglen. Reglerne er udtryk for mistillid til håndværkerfirmaernes samfundssind. Alle er enige om, at Danmark i alvorlig grad kommer til at mangle faglært arbejdskraft, men klausuler er ikke vejen frem. Det er ordrebøgerne og en realistisk optimisme, der er afgørende for mængden af indgåede uddannelsesaftaler, sagde Svend Aage Suhr.

Folkeskolereformen og den kommende erhvervsskolereform har begge som mål at øge kvaliteten, og reformerne hænger sammen: En bedre – og også mere erhvervsrettet folkeskole – kan i højere grad forberede elever fra afgangsklasserne til en uddannelse på erhvervsskolerne.

- Tiden vil vise, om adgangskravet på 02 i dansk og matematik og en omlægning af indgange og grundforløb medvirker til en højere kvalitet på de tekniske skoler og dermed gøre dem attraktive for flere. Men det haster. På landsplan er der blot 18 % af en ungdomsårgang fra folkeskolen, som fortsætter på en erhvervsuddannelse. Omkring 80 % vælger gymnasiet, så om ti år kan det være en ledig akademiker, der bliver sendt i marken for at reparere vandhaner og el-installationer, mener formanden for Aalborg Haandværkerforening.

Med generalforsamlingens enstemmige opbakning vil bestyrelsen fortsat arbejde for, at Aalborg Haandværkerforening bliver repræsenteret i Tech College Aalborg’s bestyrelse. Håndværkerforeningen og Håndværksrådet repræsenterer næsten 50 af de fagområder, der undervises i på den tekniske skole og blandt dem fag, der ikke er repræsenteret i skolens nuværende bestyrelse; f.eks. frisører, autoværksteder, malere, bagere, slagtere og grafikere